aanmelden MR verkiezing

aanmelden MR verkiezing

Dinsdag 29 mei 2018

 


Beste ouders en/of verzorgers,

 

Vanwege het aftreden  van onze MR ouders, zoeken wij  nieuwe kandidaten voor de MR. Hiervoor wordt een verkiezing uitgeschreven.

 

Wat doet de MR op school?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang: de lunch
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de verkeersveiligheid rond de school
  • de invulling van het schoolreisje
  • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Je zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.


Heb je interesse dan zou ik zeker een poging wagen! De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

De MR vergaderingen zijn op woensdagmiddag.

 

Je kunt je aanmelden door voor 5 juni 2018 een email te sturen naar  j.bouman@kindenonderwijsrotterdam.nl (of loop even langs)

 

In deze brief lezen wij graag waarom u deel uit wil maken van de MR en wat u met uw kwaliteiten kunt bijdragen aan de MR.  Hierin kun je vermelden in welke groep en bij welke leerkracht je kind(eren) zitten, je werkzaamheden, kwaliteiten, motivatie en/of andere zaken die relevant zijn in het kader van de MR-werkzaamheden. Houd het wel kort en bondig. Je kunt ervoor kiezen om een foto toe te voegen.

 

Half juni wordt de kandidaat of lijst met kandidaten be­kend gemaakt. Als er meer dan 2 mensen zich kandidaat stellen, zal er een stemming plaats vinden.

 

Met vriendelijke groet, 

    

MR CBS Het Podium

Monique van Eekert, leerkracht groep 7

Jannie Bouman, leerkracht groep 3

Chantall van Dalen, ouder van Sam(groep 7) en Julia(groep 4)

Joan Wever, ouder van Genevive(groep 4) en Angelica(groep 2)

 

Terug