Vrijdag geen staking.

Vrijdag geen staking.

Woensdag 13 maart 2019

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt hebben de onderwijsbonden een algemene staking afgekondigd voor vrijdag 15 maart. Het standpunt van ons bestuur is als volgt:
“Bij de vorige stakingen in het primair onderwijs heeft het bestuur, als uitzondering op de regel, de salarissen doorbetaald van de medewerkers die hebben gestaakt. In samenspraak met de andere grote schoolbesturen in Rotterdam hebben we besloten deze keer geen salaris door te betalen van medewerkers die gaan staken. Daarvoor hebben we de volgende redenen: alhoewel we sympathiek tegenover het doel van de staking staan, steunen we het middel niet. De onderhandelingen over de nieuwe cao in het po zijn onlangs gestart. We vinden dat deze gesprekken de tijd en ruimte moeten krijgen. De kloof tussen de salarissen in het po en vo wordt niet opgelost door een brede staking in het onderwijs voor alle sectoren. Ook is het niet in het belang van de kinderen om opnieuw een staking als middel te kiezen om onze standpunten kracht bij te zetten. Hiervoor zijn zeker ook andere acties denkbaar.
Alle medewerkers hebben het recht om te staken en iedereen die dat wil, krijgt daarvoor de ruimte. Medewerkers die lid zijn van een vakbond die heeft opgeroepen tot staking kunnen een beroep doen op een vergoeding uit de stakingskas.”

Binnen de school hebben we geïnventariseerd welke collega’s gebruik willen maken van hun stakingsrecht.

Het team van CBS Het Podium heeft er voor gekozen om niet te staken.
We steunen het doel van de staking van harte en zijn het zeker eens met het voeren van acties voor verbeteringen in het onderwijs, maar het gekozen middel is naar ons idee niet in het belang van leerlingen en ouders. En zeker nu gesprekken nog in gang zijn over onder andere maatregelen voor vermindering van werkdruk en passende beloning voor onderwijspersoneel kiezen we ervoor om de school niet te sluiten.
Op vrijdag 15 maart aanstaande zijn alle kinderen gewoon welkom op school.

Met vriendelijke groet,

Team CBS Het Podium


Terug